Ekonomska demokracija

Ekonomska demokracija

LETNIK XXIII, LETO 2019, ŠT. 1

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
mag. Rajko Bakovnik, Mitja Gostiša: Kakovosten program dela je najpomembnejša osnova za dobro delovanje sveta delavcev
INFORMACIJE IZ SOUUPRAVLJALSKE PRAKSE
Študijsko srečanje članov svetov delavcev v RTV Slovenija
Intervju z glavnim direktorjem RTV Slovenija: »Zaradi sodelovanja s svetov delavcev lahko bolje vodim javni zavod«
Petra Bezjak: Svet delavcev RTV Slovenija – specifičen a hkrati »običajen« svet delavcev
Vanda Šega:Komunikacija na delovnem mestu ali podobe agresije (nasilja), ki ga imenujemo mobing?
Sporočilo za javnost: Združenje svetov delavcev Slovenije za uresničitev pravice delavcev do soodločanja v zavodih
VPRAŠANJA - ODGOVORI
  • Odločanje o pritožbi delavskih predstavnikov v NS zaradi odpoklica
  • Nesprejemljivost "odpovedi zakonskim pravicam" sveta delavcev
  • Veljavnost glasovnic za volitve sveta delavcev

LETNIK XXII, LETO 2018, ŠT. 6

UREDNIKOV KOMENTAR
dr. Mato Gostiša: So delavski predstavniki v organih družb “poštarji”, “delegati” ali “neodvisni poslanci”?
IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE
dr. Rado Bohinc: Družbeno neodgovorni zaostanek ekonomske demokracije
dr. Živko Bergant: Notranje poročanje z vidika soupravljanja delavcev
dr. Elizabeta Zirnstein: Poslovna skrivnost in delavsko soupravljanje: med zaupnostjo in zaupanjem
NOTRANJE LASTNIŠTVO ZAPOSLENIH
dr. David Ellerman, mag. Tej Gonza: Predstavitev modela za vzpostavitev in ohranjanje lastništva med zaposlenimi
ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE
mag. Edita Krajnović: Sprememba odnosa do starejših zaposlenih: “Z leti še vedno ZAvzeti”
Mitja Gostiša: Povzetek kataloga ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih
dr. Mato Gostiša: Problematika vključevanja starejših delavcev (45+) in sveti delavcev
INFORMACIJE IZ SOUUPRAVLJALSKE PRAKSE
Andrej Zorko: Dogovor za nov začetek
VPRAŠANJA – ODGOVORI

Vse starejše številke v PDF obliki

Od leta 2009, ko se je revija preimenovala v Ekonomsko demokracijo. Posamezne članke trajnejše strokovne vrednosti v word obliki pa lahko najdete v rubriki Strokovni članki.

Arhiv revij ekonomska demokracija

Strokovna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju

Revija Ekonomska demokracija (prej Industrijska demokracija), katere ustanovitelj je Združenje svetov delavcev Slovenije in je začela izhajati že januarja 1997, je edina specializirana periodična strokovna publikacija za področje delavske participacije v Sloveniji.
Revija z barvno naslovnico obsega 32 strani (A4) in izhaja enkrat na dva meseca, praviloma zadnji dan v mesecu izida. Strokovne tekste s področja
  • sodelovanja delavcev pri upravljanju (delavskega soupravljanja)
  • udeležbe zaposlenih pri dobičku (finančne participacije) in
  • notranjega lastništva zaposlenih (lastniške participacije)
pripravljajo univerzitetni profesorji in drugi najvidnejši slovenski strokovnjaki, predstavniki različnih družboslovnih ved (ekonomija, pravo, sociologija, organizacija itd.).

Naročilnica na revijo Ekonomska demokracija

Korporativni člani

Korporativni člani

Knjige

Knjige

Avtor knjige »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma« dr. Mato Gostiša se že več kot poldrugo desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v naslovni knjigi. V knjigi med drugim zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom). Več

»Avtor realistično ugotavlja, da je ekonomsko demokracijo mogoče doseči le postopno, v dveh fazah. V prvi je treba razvijati poznane oblike sodobne participacije  zaposlenih (soupravljanje, udeležbo pri dobičku, notranje lastništvo), v drugi pa spremeniti inštitucije, ki neposredno določajo in vzdržujejo kvazitrg dela in mezdni odnos. To pomeni razširitev definicije kapitala s človeškim, spremembo zdajšnjih  podjetij v  partnerska podjetja in mezdnih delovnih razmerij v partnerska razmerja med lastniki obeh vrst kapitala, kar naj bi samodejno privedlo tudi do novega modela enakopravnega »korporacijskega soupravljanja« in »soudeležbe« lastnikov obeh vrst kapitala pri poslovnih rezultatih. S tem bo  vzpostavljena ekonomska demokracija kot povsem »zasebnolastniška in tržna« alternativa sedanjemu kapitalizmu in raznim socializmom. Takojšnji prehod v drugo fazo ni možen, nujna pa je uvedba vseh oblik delavske participacije. (Iz spremne besede dr. Jožeta Mencingerja). Prenesite knjigo Ekonomska demokracija v 21. stoletju