Spoštovana predsednica,
spoštovani predsednik sveta delavcev!

V okviru Študijskega centra za industrijsko demokracijo (v nadaljevanju: ŠCID) kot specializirane institucije za proučevanje sistema delavske participacije smo na podlagi pobud iz prakse že leta 1996 organizirali Združenje svetov delavcev Slovenije kot posebno obliko dejavnosti centra, ki je ob začetku leta 2013 vključevalo že 115 polnopravnih članov, t.j. svetov delavcev iz najrazličnejših slovenskih podjetij. V to združenje se sveti delavcev povezujejo predvsem zaradi:

  • zagotavljanja nujne organizirane strokovno-svetovalne, izobraževalne in informativne dejavnosti za potrebe njihovega vsakdanjega dela,
  • medsebojne izmenjave izkušenj in skupnega iskanja primernih rešitev za vprašanja praktičnega uresničevanja, prav tako pa tudi izpopolnjevanja ZSDU in druge ustrezne zakonodaje,
  • strokovnega proučevanja razvoja in implementacije ustreznih oblik in metod uresničevanja delavske participacije v praksi,
  • utrjevanja in širjenja ideje delavske participacije oziroma razvijanja »gibanja za industrijsko demokracijo« v širšem slovenskem prostoru.

Združenje svetov delavcev pri ŠCID (v nadaljevanju: združenje) torej ni interesno združenje s političnimi ali ekonomsko – socialnimi cilji v širšem prostoru po vzoru na sindikalna in delodajalska ter različna stanovska združenja, pač pa je strogo strokovna asociacija z zgoraj navedenimi temeljnimi cilji.

Vsak svet delavcev, ki se (kolektivno) včlani v združenje in njegovo podjetje plača dogovorjeno članarino, sklene s ŠCID pogodbo, s katero le-ta prevzame obveznost nudenja določenih storitev in organiziranja določenih skupnih aktivnosti svetom delavcev v smislu zgoraj opisanih temeljnih ciljev združenja. Obveznosti ŠCID (in njegove strokovne partnerske ekipe) do kolektivnih članov so zlasti naslednje:

1.

ŠCID nudi vsakemu kolektivnemu članu brezplačne telefonske svetovalne storitve, svetovalne razgovore na sedežu ŠCID in po potrebi krajša pisna mnenja glede aktualnih vprašanj uresničevanja zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), proti plačilu pa na njegovo željo tudi zahtevnejše oblike svetovalne dejavnosti (zahtevnejše analize in pisna mnenja, svetovalni sestanki itd.), razen neposrednega sodelovanja v različnih internih dogovarjanjih in pogajanjih z delodajalcem ter zastopanja v pravnih postopkih;

2.

ŠCID je dolžan najmanj dvakrat letno organizirati skupni strokovni posvet predstavnikov včlanjenih svetov delavcev zaradi izmenjave izkušenj, seznanjanja z najnovejšimi spoznanji na področju razvoja delavske participacije, oblikovanja skupnih usmeritev in priporočil za delovanje v praksi, ter pobud in predlogov glede nadaljnjega razvoja sistema delavske participacije, po potrebi pa sklicati tudi skupščino združenja zaradi spreminjanja pravil delovanja združenja in drugih internih dogovorov v združenju;

3.

ŠCID zagotavlja kolektivnim članom na njihovo željo posredovanje svetovalnih storitev tudi z različnih drugih področij (ekonomija, organizacija, pravo, itd.), pri čemer se o ceni teh storitev stranke dogovarjajo od primera do primera;

4.

ŠCID je dolžan tekoče spremljati razvoj in proučevati nova spoznanja stroke, strokovno literaturo in druga aktualna dogajanja na področju delavske participacije in z njimi sproti seznanjati člane ter zagotoviti tudi izdajanje posebnega glasila za problematiko s področja industrijske demokracije, namenjenega članom združenja, pa tudi širši promociji in utrjevanju sistema delavske participacije v Sloveniji;

5.

ŠCID je dolžan organizirati specializiran sistem izobraževanja in usposabljanja s področja delavske participacije za kolektivne člane ter za druge uporabnike, ki se vključujejo v sistem delavske participacije (sindikati, kadrovske službe itd.), pri čemer zagotavlja vsem kolektivnim članom vsaj 10 % popust pri ceni (kotizaciji) seminarjev in drugih izobraževalnih oblik, če jih organizira za nedoločen krog udeležencev (z možnostjo udeležbe tudi nečlanov združenja), ter enak popust pri ceni priročnikov in drugih strokovnih knjig, katerih založnik je ŠCID.

6.

ŠCID je dolžan po naročilu posameznega kolektivnega člana ali skupine zainteresiranih kolektivnih članov po ekonomski ali dogovorjeni ceni pripraviti in izvesti kakršenkoli (njihovim specifikam in potrebam prilagojen) izobraževalni program s strokovnega področja, povezanega z delom sveta delavcev;

7.

ŠCID zbira na standardnem obrazcu bistvene podatke o vseh kolektivnih članih ter jih za potrebe navezave neposrednih medsebojnih stikov posreduje zainteresiranim članom;

8.

ŠCID se zavezuje skrbeti za posredovanje različnih pobud in predlogov v zvezi z nadaljnjim razvojem delavske participacije (vključno z zakonodajnimi), ki se izoblikujejo na skupnih posvetih (skupščinah) predstavnikov svetov delavcev iz 2. točke ali v drugih oblikah dela združenja, pristojnim institucijam ter za vključevanje združenja v širša prizadevanja za razvoj delavske participacije v Sloveniji;

9.

ŠCID v sodelovanju s kolektivnimi člani občasno izvaja tudi samostojne znanstvene raziskave in pripravlja druge strokovne podlage, s katerimi združenje prispeva k hitrejšemu razvoju in učinkovitejšemu delovanju sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju v Sloveniji;

10.

ŠCID se zavezuje vzpostaviti in vzdrževati posebno spletno stran združenja, na kateri lahko člani, pa tudi drugi zainteresirani uporabniki dobijo potrebne strokovne in druge informacije s področja delovanja in razvoja sistema delavske participacije v Sloveniji, pri čemer je del strani z vzorci splošnih aktov in drugimi uporabnimi gradivi dostopen samo za člane združenja.

Včlanitev v združenje naj bi se svetom delavcev torej izplačala tudi finančno, čeprav glavno bistvo seveda ni v tem. Prednost kolektivne včlanitve posameznega sveta delavcev v združenje je predvsem v tem, da se na ta način oblikuje neka osrednja strokovna institucija (študijski center v pravem pomenu), ki bo članom zagotavljala vsestransko strokovno pomoč kadar koli in na katerem koli strokovnem področju. Po dosedanjih izkušnjah sodeč je namreč prav to tisto, kar v glavnem vsi sveti delavcev najbolj pogrešajo, ko se v vsakodnevni praksi srečujejo z zelo zapletenimi strokovnimi vprašanji.

Mesečna (enotna) članarina znaša 50 € (petdeset euro) neto in jo sveti delavcev oz. njihova podjetja plačujejo polletno vnaprej na podlagi računa, ki ga izstavi ŠCID.

Ker izdajanje specializirane informativno – izobraževalne revije za področje delavske participacije nedvomno predstavlja enega temeljnih skupnih projektov in ciljev delovanja združenja, je s pravili združenja določena tudi obveznost vsakega člana (t.i. variabilni del članarine), da naroči revijo »Ekonomska demokracija« za vsakega člana sveta delavcev in predstavnika delavcev v nadzornem svetu svojega podjetja, kakor tudi za delavskega direktorja, če je le-ta v podjetju imenovan. S tem je omogočena tudi nujno potrebna informiranost in seznanjenost slehernega člana z aktualnimi dogajanji na področju razvoja delavske participacije, ki je nujni pogoj za njegovo aktivno sodelovanje pri delu konkretnega sveta delavcev.

Svet delavcev se včlani v združenje tako, da izpolni in podpiše posebno pogodbo ter vprašalnik s podatki (za potrebe oblikovanja “skupne baze podatkov” o svetih delavcev). Po prejemu podpisane pogodbe in izpolnjenega vprašalnika v ŠCID se šteje, da je včlanitev formalno opravljena.

Vabimo vas, da se nam pridružite in vas hkrati lepo pozdravljamo!

P.s.:

Vse morebitne dodatne informacije lahko dobite v ŠCID po telefonu št. (04) 231 44 70.